• VVD peilt inwoners Renkum over ervaringen nieuwe afvalinzameling

  15 januari − Begin 2017 is een nieuwe afvalinzamelingsmethode ingevoerd. De VVD wil van de inwoners van de gemeente hun ervaringen met deze nieuwe inzamelmethode weten... Lees verder

 • Bestuurslid Rob Benschop benoemd tot wethouder Sociaal Domein in Neder Betuwe

  08 december − Rob Benschop, bestuurslid van VVD Renkum, is benoemd tot wethouder Sociaal Domein in de gemeente Neder Betuwe. Hij heeft zijn benoeming gekregen tijdens de raadvergadering van donderdag 8 december 2016. Rob neemt namens de VVD zitting in het college van B&W, samen met CDA en SGP. Hij blijft ondanks zijn benoeming tot wethouder van Neder Betuwe in Oosterbeek wonen. Lees verder

 • VVD Renkum betreurt beperking vrijheid burgers bomenkap

  04 december − Woensdag 30 november j.l. heeft de Renkumse raad zich gebogen over een vernieuwde bomenverordening. Nu denkt u wellicht: “Die was toch afgeschaft in 2012?”. Zeker, door toedoen van VVD, CDA, Gemeentebelangen en de PvdA is er toen een streep gehaald door de bomenverordening en was het, onder verwijzing naar meer eigen verantwoordelijkheid voor de burger, gedaan met de kapvergunning. Echter er was één voorwaarde: een op te stellen lijst met waardevolle bomen. En zolang die er niet was bleef de bomenverordening gelden. Lees verder

 • VVD geen mede indiener van amendement en motie op begroting 2017, wel steun

  03 november − Tijdens de Raadsvergadering najaarsnota 2016 en begroting 2017 van woensdag 2 november j.l. is door coalitiegenoten D66, Groen Links en Gemeente Belangen een amendement ingediend ten aanzien van groenonderhoud, centrumplan Renkum als mede een motie over overdracht sportfaciliteiten. Onderwerpen die in de gemeente Renkum breed leven... Na zorgvuldige afweging heeft de VVD besloten geen mede-indiener te zijn, maar wel voor te stemmen. De reden hiertoe is tweeërlei. Lees verder

 • VVD RENKUM pleit voor snelheidsverlaging, tegennatuurlijk?

  01 maart − In de raadsvergadering van februari is de VVD-fractie mede-indiener geweest van een motie gericht op de vergroting van de verkeersveiligheid van de Utrechtseweg in Heelsum tussen het kruispunt Kievitsdel en de grens van de bebouwde kom. In de motie, die door het college is overgenomen, wordt onder andere ook gepleit voor verlaging van de maximum snelheid van 80 naar 60 km/u. En dat hoor je niet vaak van de VVD. Hoe zit dat ? Lees verder