Meer ruimte voor de toekomst van Renkum!

Op 29 november stond in de gemeenteraad van Renkum een belangrijk besluit op de agenda: gaat de gemeente verder onderzoeken of herindeling mogelijk is? Het college wilde inzetten op de lijn van voorkeursvariant met Wageningen in lijn met een rapport van bureau Berenschot. Mede dankzij inzet van de VVD wordt nu ingezet op besprekingen met Wageningen, Arnhem en Rheden, worden ook meer varianten bekeken en wordt de besluitvorming straks samen met de inwoners georganiseerd waarbij ook niet herindelen een uitkomst zou kunnen zijn.

Berenschot rapport

Na een maandenlang traject van de gemeenteraad en het college met ondersteuning van Berenschot lag er een rapport met als conclusie: herindeling is het meest waarschijnlijke scenario voor de toekomst om voor de inwoners de voorzieningen op peil te blijven houden. Daarbij werd ook de voorkeursvariant voor Wageningen benoemd.

Politiek Café

Op 9 november organiseerde de Renkumse VVD een bijeenkomst met veel leden, maar ook de VVD afdelingen van Rheden, Arnhem en Wageningen om deze zaken te bespreken en met elkaar inzichten en vragen op te halen. Die vragen waren er heel veel: “Waarom is er niet gekeken naar de optie van het splitsen van de gemeente tussen Wageningen en Arnhem, zoals in Haaren (NB) is gebeurd?”, “Wat is ervoor nodig om wel zelfstandig te kunnen blijven, wat moeten we dan niet meer doen en staan de omliggende gemeenten niet open voor nog een andere variant, zoals bijvoorbeeld Rheden-Rozendaal?”, “Wat zijn de consequenties voor de voorzieningen en de belastingen voor de inwoners in de verschillende scenario’s?”, “Waarom voorkeursvariant Wageningen, terwijl deze gemeente verre van enthousiast heeft gereageerd op de vraag vanuit Renkum?”, “Waarom wordt zo zwaar getild aan dat Rheden niet aan Renkum vastligt, terwijl het heel dichtbij is, de bevolking en omgeving veel meer op elkaar lijken en deze gemeente dezelfde type uitdagingen heeft als Renkum?”. Hele zinvolle vragen waarop geen goede antwoorden nog blijken te zijn. Het blijkt hierdoor weer hoe belangrijk het is om gebruik te maken van de intelligentie van mensen buiten de zaal van de gemeenteraad.

Verdeeldheid 

In de gemeenteraad bleken vooral twee kampen: eentje voor herindeling (liefste met Wageningen) (PvdA, GroenLinks, D66) en een kamp die liefst zelfstandig wil blijven (Gemeentebelangen, CDA, John Bartels, Omzien naar elkaar).  De VVD wil (net als Renkum Rechttoe Rechtaan) ook het liefste zelfstandig blijven, maar wil ook niet naïef zijn en wel onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor herindeling. Anders loop je straks het risico dat je om financiële redenen gedwongen moet herindelen, maar heb je dan geen regie of tijd meer om de beste keuze te maken. Met de vragen uit het politiek café is de VVD druk bezig geweest om de kampen bij elkaar te krijgen. Daarvoor kregen we veel lof van de andere partijen. Uiteindelijk is het gelukt in de gemeenteraad om het voorstel van het college aan te passen zodat breder gekeken wordt, de subvarianten worden onderzocht en ook dat we niet zonder de inwoners straks willen gaan beslissen over de toekomst waarbij ook zelfstandigheid een uitkomst kan zijn. Dit voorstel kreeg uiteindelijk steun van PvdA, GroenLinks, D66, RRR en de VVD) waardoor een ruime meerderheid van de raad hiervoor was en we de vragen uit het politiek café dus beantwoord gaan krijgen voor onze inwoners. De VVD heeft PvdA, GroenLinks en D66 ook bedankt voor hun inzet om hierin stappen tegemoet te komen. Ondanks het feit dat CDA en GemeenteBelangen uiteindelijk niet meegingen in het voorstel heeft de VVD ze wel bedankt voor hun inzet en feedback op het aangepaste voorstel waardoor het beter is geworden.

De VVD steunde ook een motie van John Bartels om in kaart te brengen wat de kosten en consequenties van zeflstandig blijven zouden zijn als er geen rijksbezuinigingen zouden komen. Helaas haalde deze motie net geen meerderheid (11 voor, 12 tegen), waardoor de VVD nu wil inzetten om toch deze cijfers en consequenties op een pragmatische manier boven tafel te krijgen zodat de inwoners straks samen met ons een goede weloverwogen keuze kunnen maken over herindeling of zelfstandigheid.

Vervolg

In het voorjaar van 2024 komt er een plan van aanpak voor het vervolg waarop alle partijen dan weer input kunnen leveren. Daarna volgt waarschijnlijk begin 2025 een rapportage met alle uitkomsten van welke scenario’s mogelijk zijn met welke consequenties, zodat we samen met de inwoners een weloverwogen keuze kunnen maken over de toekomst.