Linkse coalitie groot risico voor zelfstandigheid

Afgelopen woensdag was de vergadering van de gemeenteraad van Renkum. Naast de begroting stond ook de Startnotitie over te toekomst van Renkum centraal. Deze onderwerpen hangen nauw met elkaar samen. Immers, als de financiën van de gemeente niet op orde zijn is zelfstandigheid geen optie meer!

De VVD fractie is, net als de meeste fracties, voor blijvende zelfstandigheid van de Gemeente Renkum. Aan die keuze is een voorwaarde verbonden: financieel de zaak op orde en voldoende aanwas van jonge gezinnen. 

Dat is ook precies wat bureau Berenschot met haar onderzoek, dat vorig jaar is gedaan naar de bestuurskracht van Renkum,  aantoont. En dat zijn nu precies de punten waar deze linkse-groene coalitie de mist in gaat.
De Begroting, die afgelopen woensdag is vastgesteld, verruimt de regelingen met hulp voor de minima enorm, bovenop de landelijke regelingen. We creëren een paradijs voor de minima, maar vergeten de groep die ook in de problemen komt, maar net te veel verdient om zich tot de 'minima' te rekenen.
Bij de landelijke regelingen vragen mensen met een modaal inkomen zich vaak al af of werken loont. Die vraag is in Renkum eenvoudig te beantwoorden: absoluut niet. Daar komt bij dat er zeer waarschijnlijk een recessie aankomt. Er zullen dus veel meer mensen gebruik gaan maken van regelingen die sowieso al veel meer gaan kosten. Het einde van deze ‘open regelingen’ is niet in beeld. 

Ook ambtelijke capaciteit is ineens geen probleem meer als het om groene plannen en ook dat ‘mag wat kosten’. Daarnaast staan er nog veel posten in de begroting die niet zijn ingevuld, de zogenaamde p.m.-posten.

De VVD-fractie vindt de begroting onvolledig en er staan zoveel open eindes in, dat we er niet me in konden stemmen. Ook wij willen zorgen voor de minima, maar wel verantwoord! 

 

Nieuwe woningen?

Nieuwe woningen gaan er niet of onvoldoende komen en betaalbare woningen al helemaal niet. In de planning staan de komende jaren 900 nieuwe woningen waarvan 75% betaalbaar of sociaal. Dit getuigt van weinig realisme en VVD Renkum vindt het echt niet kunnen om deze onhaalbare doelstelling aan de inwoners voor te leggen Er wordt op kleine dure kavels gebouwd, want de coalitie wil niet aan de randen van de bebouwde kom nieuwe bouwgronden onderzoeken. Sterker nog, boven op het landelijke bouwbesluit, bedenkt Renkum nog aanvullende voorwaarden, die het bouwen nog duurder en ingewikkelder maakt. De o zo nodige jonge gezinnen komen niet in Renkum te wonen, senioren kunnen niet doorstromen en ook voor jongelui is er in deze zeer vergrijsde gemeente geen betaalbare woonruimte.

 

Financiële afgrond

Er wordt al voorzichtig gesproken over het ravijnjaar 2026, dat is logisch want dan houdt de huidige uitkering uit het Gemeentefonds op en komt er een nieuwe. Is de overheid dan aan het bezuinigen, wat waarschijnlijk lijkt, dan zal de Gemeente Renkum het ook met veel minder moeten doen.

Maar ook in de jaren 2023 tot en met 2025 zijn de risico’s enorm. Het lijkt of maar weinig van de 23 raadsleden zich realiseren dat de tijdelijke hogere bijdrage uit het gemeentefonds, die nu wordt ontvangen wordt, het gevolg is van de recente ‘Haagse’ overheidsuitgaven. Geeft ‘Den Haag’ meer uit, dan ontvangen de gemeentes immers meer. Met die tijdelijke hoge bijdrage is het niet moeilijk om de begroting sluitend te maken in bijvoorbeeld 2023. Waar de VVD zich grote zorgen over maakt is dat er veel structurele langlopende uitgaven worden gedaan (en verplichtingen worden aangegaan) maar dat we er zeker van zijn, dat we de komende jaren weer stevig gaan inleveren. Daarmee komen we dan direct in de financiële problemen.

Dus geeft den Haag minder uit, bijvoorbeeld omdat de nieuwe staaljagers veel later geleverd worden, dan krijgen de gemeentes ook veel minder. Dan hebben we het nog niets eens over de gevolgen van een recessie. Deze zichzelf versterkende effecten gaan onze inwoners voelen en onze zelfstandig is onmiddellijk in gevaar.

 

Logisch gevolg

Kortom, volgens de VVD is het een prima idee om zelfstandig te blijven, maar dan zullen we daar ook naar moeten handelen. Wat we nu zien in de Renkumse raad is wensdenken. Plannen die structureel niets opleveren of zelfs veel geld gaan kosten. De enige zekerheid die we dan hebben, is dat we bij de herindeling helemaal niets meer te zeggen hebben over bij wie we ingedeeld worden.