De perspectiefnota baart de VVD grote zorgen!

Na jaren besturen ‘met de hand op de knip’ krijgt de gemeente eindelijk weer wat financiële ruimte doordat het Rijk ons budget verhoogt. Tijd om beloftes in te lossen en keuzes te maken voor een zekere toekomst zou je zeggen… Zo niet dit huidige college.

De financiële vertaling van het coalitieakkoord in de zogenaamde ‘perspectiefnota’ baart de VVD fractie in Renkum grote zorgen! De gemeente kreeg een cadeau van het Rijk in de meicirculaire: 20 miljoen erbij tot en met 2025. Na deze perspectiefnota resteert dan nog een positief saldo van minder dan 3 miljoen over die periode. 


Een groot deel van dit geld wordt besteed aan het bestrijden van de armoede. De extra steun wordt via de Gelrepas verhoogd en de grens om recht te hebben op deze ondersteuning wordt opgerekt van 120 naar 150% van de bijstandsnorm, maar is dit nu de oplossing om de armoedeval tegen te gaan? 

De VVD ziet vooral een enorm risico in de structurele uitbreiding van de Gelrepas, zeker aangezien bij een recessie de doelgroep wel eens hard zou kunnen gaan stijgen. Bijzonder en zorgelijk is namelijk al dat de doelgroep al jaren kleiner wordt en we toch steeds meer uitgeven. Zijn de zaken die in die gelrepas zitten wel echt nodig of maken we hiermee het onderscheid groter naar mensen die net wat meer verdienen en wel alles zelf moeten bekostigen? Krijgt het niet meer het karakter van een luxe CJP pas? De Gelrepas geeft bijvoorbeeld recht op een jaarabonnement op burgers bush, vioollessen, zanglessen, 1op1 coachingsessies in de natuur voor persoonlijke ontwikkeling, persoonlijke begeleiding in diverse fitnessclubs, een lekkere massage. Dit zijn zaken waar menigeen jaloers op zou zijn en niet kan betalen. En in hoeverre gaat het hier om zaken die echt nodig zijn? Dat je bij een niet commerciële sport- of gezelligheidsvereniging moet kunnen gaan of een dierenarts controle ermee kunt betalen lijkt de VVD prima, maar dat je bij allerlei commerciële activiteiten van 1 pitters de tegoeden gewoon als geld kunt inzetten voor hun commerciële dienstverlening gaat ons eigenlijk te ver. Laten we niet vergeten dat we ook nog de stichting leergeld hebben hiernaast die kinderen in armoede helpt en bijvoorbeeld een smartphone met beltegoed verstrekt, waar mensen die iets meer verdienen gewoon tweedehands iets moeten regelen met een oude telefoon voor hun kinderen. 

Loont het op deze manier nog wel om meer te gaan werken? Een ‘anderhalf verdienend’ gezin met een MBO opleiding heeft minder geld te besteden dan een bijstandsgezin.

We begrijpen dat het college zoveel mogelijk geld willen geven aan de minder bedeelden, maar dat dit met zo'n enorme structurele uitgavensprong wordt gedaan, die mogelijk de hele gemeentekas kan opblazen in het geval van een recessie vinden we niet te begrijpen en onverantwoord! 


De VVD fractie wil, zoals in het verkiezingsprogramma stond, inzetten op het bouwen van woningen en het stimuleren van het toerisme om de positie van Renkum naar de toekomst te versterken. Hiervan zien we maar weinig terug in de nota. 

Het is goed dat in de perspectiefnota wordt geïnvesteerd in het bouwen, alleen begrijpen wij niet waarom dat geld wordt geïnvesteerd in nog meer beleidsambtenaren en nog meer beleid. Na een jaar ‘regeren’ heeft deze coalitie straks gezorgd voor nog meer nota’s en regels, maar is er nog geen huis gebouwd! Laten we investeren in projectleiders en juristen zodat de bestaande bouwprojecten snel kunnen starten! 

Er wordt voor gekozen om 75% van de te bouwen woningen in de sociale en betaalbare sector te realiseren. Samen met de enorm aantrekkelijke Gelrepas wordt onze gemeente aantrekkelijk voor mensen met een lager inkomen. Dat zal echter de financiële toekomst van de gemeente niet verbeteren! Ook de keuze voor alleen maar bouwen binnen de bebouwde kom betekent meer ambtelijke capaciteit, meer overlast en bezwaren van omwonenden en toenemende parkeerdruk en verkeersdrukte. De inwoners van Renkum worden onvoldoende geïnformeerd over de consequenties van keuzes. 

Dat geldt ook voor de keuze voor het handhaven van het Wilhelmina sportpark op de huidige locatie: dit betekent dat het sportpark een aantal jaren verandert in een bouwput. Zeer vervelend voor iedereen die daar sport. Daarnaast is het geen efficiënt ruimtegebruik. Doordat er minder huizen gebouwd kunnen worden komt er minder geld dat geïnvesteerd kan worden in het sportpark. Dat betekent een schraal sportpark, waarvoor mensen jarenlang in een bouwput moeten zitten. Wij begrijpen nog steeds niet waarom hiervoor wordt gekozen en zouden graag zien dat aan de inwoners ook wordt uitgelegd wat deze keuze precies gaat betekenen en dat ze in ruil voor het zitten in een jarenlange bouwput geen mooi sportpark krijgen, want daar is helemaal geen budget voor gereserveerd. 


De keuze om meer geld uit te trekken voor de ambtelijke organisatie is onbegrijpelijk voor de VVD fractie. Extra geld voor allerlei nieuwe plannen en beleid. Dit, terwijl we juist hebben gekeken naar minder complexiteit en druk op de ambtelijke organisatie. Dit waren ook de uitkomsten van het rapport dat onderzoeksbureau Berenschot vorig jaar heeft opgeleverd. Het heldere advies was om bepaalde ambities naar beneden bij te stellen of beleidsplannen samen met andere gemeenten op te stellen. Er komen in de plannen van het college echter meer beleidsambtenaren bij en niet meer uitvoerende en productieve mensen lijkt het. 

En dan komt daar ook nog de onbegrijpelijke keuze voor een bestuursondersteuner bij. 

“We gaan echt niet met 3.6 maar met 3 wethouders werken vanwege de kosten”, aldus het triomfantelijke GB over een belangrijk speerpunt dat zij terugzagen in het collegeperspectief. De discussie over de wethoudersformatie en de bestuursondersteuning was de reden voor een enorme bestuurscrisis in de vorige coalitie. Toentertijd stelde de VVD een bestuursondersteuner voor om eventueel het vele collegewerk op te kunnen vangen en toch met minder wethouderfunctie te werken. Dat was onhaalbaar voor GB en niet geschikt want het ging hen juist om de bezuiniging. En nu zien we in de begroting 69K per jaar staan voor een bestuursondersteuner. Dan kun je niet met droge ogen beweren dat je minder overheadkosten maakt door 0,6 fte wethouder te schrappen. De bestuursondersteuner is immers net zo duur, zo niet duurder. 


Tot slot… We waren er al bang voor: in de vorige periode werd aan onze inwoners verteld dat ze eerst grote belastingverhogingen zouden krijgen en daarna dat we overschotten deels weer terug zouden geven. Het lijkt er nu op dat we deze afspraak met onze inwoners vergeten zijn. Er wordt niet voor gekozen om bijvoorbeeld de OZB tijdelijk te verlagen en weer wat terug te geven zoals beloofd. Een maatregel die in deze recessietijd wellicht de zorgen van een groot deel van onze inwoners iets kan verlichten. Tenslotte wordt iedereen geraakt door de huidige crisis en niet alleen de allerarmsten. 


In de commissievergadering van 20 september jl heeft de VVD fractie vragen gesteld over de gemaakte keuzen. Het college heeft ons helaas niet gerust kunnen stellen. 

De besluitvorming in de raad vindt plaats op 28 september a.s. 


Al met al veel reden tot zorg bij de VVD!