Huisvesting gemeente en het centrum van Oosterbeek

De gemeente is al jaren druk bezig met huisvestingsplannen voor de eigen organisatie. Dat is een onderwerp dat vele gevolgen kan hebben. Zowel voor het gemeentelijk apparaat, voor het gebouw en ook voor het centrum van Oosterbeek. Maar waarom is de gemeente zo druk met de huisvesting bezig?

Het denken over de gemeentelijk huisvesting gaat terug tot 2017. Het toenmalig college kwam met voorstellen om een deel van het gemeentehuis te renoveren en opnieuw in te richten. Daar heeft de gemeenteraad, mede door toedoen van de VVD, een stokje voor gestoken. Onze redenen om toen niet in te stemmen waren het ontbreken van een kostenbeeld voor de renovatie van het hele gebouw en vooral het ontbreken van een visie hoe de gemeentelijke organisatie op langere termijn eruit zal moeten zien. Het college kreeg dan ook de opdracht mee om deze visie te ontwikkelen.

Wel onderkenden wij dat er met het ruim een halve eeuw oude gebouw iets moet gebeuren. Het is op zowel technisch gebied als ook als het gaat om arbo-eisen dringend aan verbeteringen toe. Ook is de gemeentelijke organisatie de laatste jaren fors veranderd en staan er nog meer veranderingen op stapel. Daardoor is het gebouw feitelijk te groot geworden voor de organisatie. 

Het in 2018 aangetreden college is onder leiding van onze burgemeester Agnes Schaap daarmee voortvarend aan de slag gegaan en heeft daarvan in januari eerste gedachten gedeeld met de raad. Toch voldeed het toen getoonde nog niet aan de eisen die wij stellen aan een organisatievisie. De organisatie zit midden in een veranderingsproces van een uitvoeringsorganisatie (zelf doen) naar een regieorganisatie (het doen buiten de deur, maar zelf de sturing houden). Dat betekent simpel gezegd minder medewerkers, maar wel beter gekwalificeerd.

Bij een eerste presentatie door het college in januari kwamen ook mogelijke locaties aan de orde, omdat de mogelijkheid wel degelijk opgehouden wordt om het bestaande gemeentehuis te verlaten. Dat heeft natuurlijk geleid tot allerlei vormen van meedenken, van een absolute afwijzing om het gemeentehuis te verlaten, via overname van leeggekomen of leeg komende gebouwen tot complete nieuwbouw elders.

Wat het plan ook wordt, de VVD zal dit toetsen aan de volgende criteria:

  • de organisatieomvang op middenlange termijn is sturend voor omvang van de huisvesting,
  • de daaraan verbonden bouw- en gebruikskosten,
  • een zo drempelloos huis van de democratie dat van de hele Renkumse gemeenschap is,
  • de mogelijkheden en gevolgen voor het centrum van Oosterbeek,
  • bij handhaving een logisch en toekomst gericht gebruik van het huidige gemeentehuis (gemeentelijk monument) met voldoende waarde in het economisch verkeer.

De uitkomst kan zijn dat het gemeentehuis gerenoveerd wordt en in gebruik blijft als huisvesting voor de gemeente. Dan zal er terdege gekeken moeten worden naar optimalisering van het gebouw, ofwel zoveel mogelijk vierkante meters moeten rendabel verhuurd gaan worden aan gebruikers die een verrijking zijn van het centrum van Oosterbeek. Daarbij ligt het niet voor de hand als gemeente om zelf elders ruimten te gaan huren (prettig voor verhuurder want de gemeente is natuurlijk een bestendige huurder) waardoor wij zelf meer vierkante meters in een onzekere huurmarkt moeten verhuren.

De andere mogelijkheid is dat er een ander onderkomen voor de gemeentelijke organisatie gekozen wordt. Uitgaande van de gedachte dat Renkum een zelfstandige gemeente blijft betekent dit dat de keuze om een adequate, duurzame nieuwbouw te realiseren logisch lijkt. Daarvoor zal een locatie gekozen moeten worden. Wat de VVD betreft gaat dan de voorkeur uit naar een keuze uit reeds in gemeentelijk bezit zijnde percelen, zodat boekwaarde optimaal benut kan worden en er niet een extra financieringslast ontstaat. 

Als dit de uitkomst wordt moet er natuurlijk nagedacht worden over de toekomst van het huidige gemeentehuis. Is een ander gebruik mogelijk? Kan het voldoende te gelde gemaakt worden om investeringen elders mogelijk te maken? Als dat niet het geval is moet de mogelijkheid om op deze locatie een impuls te geven aan de centrumontwikkeling van Oosterbeek. Ook (gemeentelijke of rijks-)monumenten hebben alleen maar een toekomst als ze goed benut- en bruikbaar blijven. Wat het plan ook wordt, wij zullen het toetsen aan onze criteria voor een beter Renkum.

Raymond den Burger (VVD-Renkum)


Dit artikel is onderdeel van het dossier "Gemeentelijk huisvesting" en gerelateerd aan dossier "Centrumvisie". Gerelateerde artikelen: