VVD benadrukt de belangrijke rol van onze inwoners bij de nieuwe Omgevingswet

In 2021 wordt de nieuwe Omgevingswet van kracht. Dat betekent dat veel verschillende wetten samengebracht worden in één wettelijk kader. Van een wirwar van regels gaan we naar een inzichtelijk stelsel dat eenvoudiger in het gebruik is. Daarin staat de leefomgeving, niet alleen met een ruimtelijke ordeningsbril op, maar ook vanuit sociaal en economisch oogpunt, centraal en is veel meer ruimte voor maatwerk. De starre bestemmingsplannen in de huidige vorm moeten gaan verdwijnen en komt er veel meer ruimte komt voor initiatieven van inwoners en ondernemers.

© Ministerie van I&M

Op 17 september organiseerde de griffie van Renkum een studieavond voor raads- en commissieleden. Duidelijk is dat er nog veel moet gebeuren voor Renkum klaar is voor de omgevingswet, maar het meest belangrijke onderdeel is de veel grotere participatie van de inwoners. Dat wordt niet geregeld in de Omgevingswet en zal door het college en de raad zelf vormgegeven moeten worden. De VVD heeft benadrukt dat deze participatie voor onze inwoners het allerbelangrijkste onderdeel is, wil de omgevingswet in Renkum een succes worden. Wij maken ons daar sterk voor en zullen ook de andere fracties in de raad blijven overtuigen van de absolute noodzaak anders om te gaan met plannen voor bijvoorbeeld woningbouw, bestemmingsplannen, natuur en landschap en recreatie. Voor ons zijn hier allereerst de inwoners aan zet.

Wat onveranderd is en blijft: het omgaan met onze leefomgeving wordt gekenmerkt door samenkomende belangen van ons allen. Het recht van de één kan en is soms het onrecht voor de ander. In dit delicate evenwicht hebben wij allen belang bij evenwichtig bestuur.


Wat is de nieuwe Omgevingswet?

  • Met de Omgevingswet wil de overheid het wettelijk systeem eenvoudiger, sneller en daardoor ook goedkoper maken.
  • De wet integreert 26 wetten op het gebied van de fysieke leefomgeving tot één wet.
  • Minder regels en meer ruimte voor initiatieven. Dat is het uitgangspunt. Hiervoor moet er meer samenhang komen in beleid, besluitvorming en regelgeving.
  • Onder de wet vallen onderwerpen als: bouwen, milieu, waterbeheer, ruimtelijke ordening, monumentenzorg en natuur.
  • Iedere gemeente bepaalt zelf het (bestuurlijk) ambitieniveau en geeft daarmee aan in hoeverre inwoners en ondernemers betrokken worden bij de veranderingen (participatie).
  • Met de komst van de Omgevingswet verandert de rol van de gemeente Renkum. Deze moet zich actief en flexibel opstellen en de besluitvorming moet sneller en beter. De rol van de gemeente gaat steeds meer van regisseur naar facilitator. En de rol van de ambtenaren verandert hierin mee.
  • De wet treedt naar verwachting in 2021 in werking.