Raad unaniem achter VVD initatief tegen aanvliegroute Lelystad boven Renkum!

De VVD is tegen het verleggen van de aanvliegroute voor het vliegverkeer van en naar Lelystad Airport naar de gemeente Renkum. Daarom is op initiiatief van de VVD, gesteund dooor GL, PvdA en PRD een motie ingediend in de Raadsvergadering van woensdag 31 maart, waarin het College wordt gevraagd de standpunten in de motie over te brengen aan  Kabinet, de Tweede Kamer, Provinciale Staten van Gelderland en degemeentebesturen van Ede, Wageningen, Overbetuwe en Arnhem.
Deze motie is unaniem aangenomen!

Lees hieronder de originele motie zoals de VVD samen met GL, PvdA en PRD heeft ingediend.


Motie Vreemd inzake vliegverkeer Lelystad 

De Raad van de Gemeente Renkum, in vergadering bijeen op woensdag 31januari 2018,

Constaterende dat,

 1. Ter ontlasting van Schiphol de regering heeft besloten vliegveld Lelystad geschikt te maken voor grootschalige burgerluchtvaart;
 2. Voor een aanstaande herverdeling van het luchtruim in 2023 het noodzakelijk is om een belangrijk deel van de vliegroutes van en naar Lelystad onder die van Schiphol te plannen, waarmee er sprake zal zijn van vliegverkeer op minder dan 3 km. hoogte;
 3. De herindeling van het luchtruim niet eerder afgerond kan zijn door de beperkte  capaciteit van de LVNL, maar er wel buiten de LVNL capaciteit beschikbaar lijkt te zijn;
 4. De in 2. genoemde laagvliegroutes voor een belangrijk deel over Overijssel en Gelderland gaan;
 5. Inmiddels is vast komen te staan dat in de berekeningen, die ten grondslag liggen aan de MER, belangrijke rekenfouten zijn gemaakt, hetgeen aanleiding is om deze deels over te doen;
 6. Vooralsnog het kabinet vasthoudt aan opening van Vliegveld Lelystad in 2019, maar alternatieve routes gezocht worden;
 7. Inmiddels ook een route in beeld is gekomen over de gemeente Renkum, in het bijzonder over het Renkums Beekdal,

Overwegende dat:

 • Zonder verbeterde berekeningen van de MER en zonder opname van de nu in overweging zijnde alternatieven, waaronder die over de gemeente Renkum, het voor burgers van en de gemeente zelf niet mogelijk is hier een oordeel over uit te spreken;
 • Met de, nu als alternatief overwogen, route er meerdere jaren sprake kan zijn van  een onaanvaardbare geluidsbelasting voor de gemeente Renkum en het natuurgebied het Renkums Beekdal in het bijzonder;
 • Er in de gemeente al een militaire vliegcorridor ligt waarover (zeer laag) vliegend militair verkeer is tussen de militaire vliegvelden Deelen en Volkel,  

Spreekt uit:

 • Dat een laagvliegroute over de gemeente Renkum – en over het natuurgebied Het Renkums Beekdal in het bijzonder – ongewenst is;
 • Dat uitstel van de opening van vliegveld Lelystad gewenst is,zolang er geen verbeterde berekeningen zijn en zicht op een herindeling van hetbeschikbare luchtruim en,
 • Draagt het College op dit standpunt ter kennis te brengen van het Kabinet, de Tweede Kamer, Provinciale Staten van Gelderland en de gemeentebesturen van Ede, Wageningen, Overbetuwe en Arnhem,

En gaat over tot de orde van de dag,


VVD  GL   PRD  PvdA